Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар