Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж