Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам