Чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах хаяг